Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

“De webshop” – Depannenwinkel.nl in haar hoedanigheid als webshop en aanbieder van online diensten
“De consument” – Een natuurlijk persoon die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsovereenkomt
“Koopovereeenkomst” – Een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden geleverd

Artikel 2 – Identiteit
Depannenwinkel.nl
Ceintuurbaan 16H
8024AA Zwolle
Nederland
T: 038-7730941
E: [email protected]

KVK: 63021706
BTW-identificatienummer: NL855058560B01

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 (uitgezonderd feestdagen)

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webshop en elke tussen de webshop en de consument gesloten koopovereenkomst.

3.2. Voor de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst zal op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of het aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van aflevering;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 8. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 9. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 10. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 11. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De Koopovereenkomst

5.1. De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.

5.2 Indien de Koopovereenkomst via elektronische weg heeft afgesloten, bevestigt de webshop via elektronische weg de aanvaarding van dit aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst verbinden. Aanvaarding kan zowel per e-mail, als via een melding op de webshop gebeuren.

5.3. De webshop draagt er zorgt voor dat de Koopovereenkomst beveiligd tot stand kan komen, waarbij er nauwkeurig zorg wordt door gedragen voor een bescherming van uw gegevens tijdens en na het proces van afsluiten van de Koopovereenkomst.

5.4. De webshop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aanvaarding van van de Koopovereenkomst. Indien de webshop goede gronden heeft om de Koopovereenkomst niet te aanvaarden, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag of bestelling te weigeren.

5.5. De webshop zal bij het aanvaarden van de Koopovereenkomst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke wijze kan worden opgeslagen, meesturen:

 1. het post- en/of bezoekadres waarop de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, danwel een duidelijk mededeling inzake het uitgesloten zijn van een herroepingsrecht;
 3. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. ik artiekl 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de webshop deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de aanvaarding van de Koopovereenkomst;
 5. de vereisten voor de opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde dur is.

5.6. Indien de webshop zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1. De consument kan een Koopovereenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen na uitvoer van de Koopovereenkomst herroepen.

6.2. De herroepingstermijn gaat in op de dag nadat u of een vooraf door u aangewezen derde:

 1. het product heeft ontvangen; of
 2. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 3. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een aangewezen derde, het laatste onderdeel of de laatste zending heeft ontvangen;
 4. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een aangewezen derde, de eerste zending heeft ontvangen.

Artikel 7 – Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

7.1. Tijdens de herroepingstermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts uitpakken en/of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen.

7.2. Wanneer de consument zich niet houdt aan de voornoemde voorwaarden en het product of de verpakking is hierdoor beschadigd; dan wordt de consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product.

7.3. De consument kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor waardevermindering wanneer de webshop haar verplichtingen omtrent het verstrekken van de informatie met betrekking tot het Herroepingsrecht, niet is nagekomen bij het aanvaarden van de Koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en de kosten daarvan

8.1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht, dient dit in de artikel 6, lid 1 gestelde termijn te worden gemeld via het daarvoor bestemde pagina op de website.

8.2. De consument stuurt het product terug of geeft het product af aan (een gemachtigde) van de webshop binnen 14 dagen na herroeping.

8.3. De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking en volgens de door de webshop verstrekte instructies.

8.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de ontvangen artikelen, tenzij de webshop hierover vooraf anders heeft geïnformeerd of vooraf een verzendsticker naar de consument heeft verzonden.

Artikel 9 – Onze verplichtingen bij herroepingen

9.1. Wanneer de consument bij de webshop meldt gebruikt te willen maken van het Herroepingsrecht, dan ontvangt de consument hiervan een bevestiging per e-mail. De bevestiging wordt binnen twee werkdagen na melding verzonden. De in artikel 8, lid 2 gestelde termijn gaat in op de dag na deze bevestiging.

9.2. Wanneer de consument binnen de in artikel 6, lid 1 gestelde termijn aangeeft gebruik te willen maken van haar Herroepingsrecht, vergoedt de webshop binnen de in artikel 9, lid 3 gestelde termijn alle door de consument gedane betalingen, inclusief eventuele leveringskosten.

9.3. Alle terugbetalingen inzake een Herroeping worden 14 kalenderdagen na ontvangst van de artikel gedaan op de rekening waarmee de consument haar betaling aan de webshop heeft verricht.

9.4. Wanneer de consument heeft besloten te kiezen voor een duurdere verzendmethode voor het terugzenden van de artikelen, dan de goedkoopst mogelijke standaardverzending, is de webshop gerechtigd enkel het laagst mogelijke verzendtarief te vergoeden.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De webshop kan de volgende producten uitsluiten voor Herroepingsrecht, wanneer wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

 1. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuzes of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
 2. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de webshop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (waaronder, maar niet uitsluitend ondergoed, erotische producten, etc.);
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 6. Verzegelde audio- of video-opnamen en computerapparatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Kranten, tijdschriften of magazines;
 8. Kortingscodes of vouchers;
 9. Logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

Artikel 11 – De prijs

11.1. Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod, worden prijzen van aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een uitdrukkelijke prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

11.2. In afwijking op het voorgaande, kunnen prijzen van producten waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt, ten aller tijde wijzigen. Hiervan zal de webshop uitdrukkelijk melding maken op de productpagina.

11.3. Alle door de webshop gecommuniceerde prijzen, zijn prijzen inclusief BTW.

Artikel 12 – Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie

12.1. De webshop draagt er zorg voor dat producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina vermelde specificaties. Daarnaast staat de webshop ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/ofoverheidsvoorschriften en eventuele met u gemaakte afspraken over anders dan normaal gebruik.

12.2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de webshop, haar toeleverancier(s), importeur(s) of producent(en) waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan de consument toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval de webshop tekortschiet in de nakoming van haar deel van de Koopovereenkomst.

12.3. Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

13.1. De webshop draagt er zorg voor het door de consument bestelde product zo veel als mogelijk in goede staat geleverd wordt.

13.2. De webshop levert de door de consument bestelde producten op het afgesproken adres, of op een afhaalpunt in de buurt, wanneer de consument niet in staat is de bestelling in ontvangst te nemen.

13.3. De webshop bezorgt het product zo snel als mogelijk is bij de consument, binnen de termijn welke vóór het plaatsen van de bestelling alsmede bij de bevestiging van de Koopovereenkomst, wordt gecommuniceerd.

13.4. Wanneer de levering van uw product om watvoor reden dan ook vertraagd is, zal de consument hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, in ieder geval op het moment dat de webshop van haar leverancier(s) een verwachte leverdatum heeft ontvangen. In geval van vertraging heeft de consument het recht de Koopovereenkomst te ontbinden.

13.5. Na ontbinding zoals bedoelt in het voornoemde lid, zal het door de consument betaalde bedrag zo snel mogelijk worden teruggestort, op dezelfde wijze als waarmee de consument dat bedrag aan de webshop heeft betaald.

13.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de webshop tot het moment dat het de producten bij de consument of en door de consument aangestelde vertegenwoordiger is afgeleverd, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling

14.1. De consument betaalt het verschuldige bedrag vooraf, elektronisch via de door de webshop aangeboden betaalmethoden.

14.2. In tegenstelling op voornoemde is het mogelijk te kiezen voor de optie Achteraf betalen, waarbij aanvullende voorwaarden van betaalpartner AfterPay van toepassing zijn, welke bij AfterPay zijn op te vragen.

14.3. In geval de consument kiest voor achteraf betalen, behandelt AfterPay de betalingen voor de webshop, waarbij AfterPay het verzoek tot achteraf betalen beoordeelt. De webshop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele afwijzingen van verzoeken tot achteraf betalen. Hiervoor kan de consument zich wenden tot AfterPay.

14.4. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

14.5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

14.6. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Klachtenregeling

15.1. De webshop beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

15.2. Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de webshop, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

15.3. Bij de webshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de webshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Geschillen

16.1. Op tussen de consument en de webshop gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Zwolle, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar de consument woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 17 – Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

17.1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.

17.2. Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen